Menu Close

แจ้งเตือน ให้รับใบอนุญาต สำหรับสมาชิกที่มีเกณฑ์ดังนี้

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โดยกลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก ขอแจ้งให้ผู้ที่ยืนคำขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 2 ทม.11-12 รุ่นที่ 8 ทม.67-74, 76-79, 81-88 และรุ่นที่ 12 ทม.213-233 สามารถมารับหนังสืออนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ

ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข 8  กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

 

กรณีที่ท่านไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยให้แนบหลักฐานดังนี้

 

หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบ (พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

กลุ่มพัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก

 

โทร 02-1937000 ต่อ 18414  ในวันและเวลาราชการ