Menu Close

รายชื่อสมาชิกวิสามัญ(ช่างแว่นตา)ที่ลงทะเบียนสัมมนาในราคาสมาชิก

คำนำหน้าชื่อ-นามสกุล
คุณพรศิลป์ เชื้อวังคำ
คุณสมปอง ชื่นตา
คุณ บุษบา สมใจ
คุณณัฏฐกานต์ ยะอนันต์
คุณธาริตา ภู่ชินาพันธุ์
คุณภูวนัย กอบคำ
คุณกิตติพงษ์ ไพรใหม่
คุณพรศิริ สุวรรณภาพ
คุณรัตติยา ตรียะอรุณศิริ
คุณประสิทธิ์ สุวรรณ
คุณพนมภร วงค์มณีวรรณ์
คุณณศิภัสร์ เรืองกิตติ์สุนทร
คุณธวัฒน์ชัย กิติอริยปรัชญ์
คุณอนุสรณ์ เผ่าน้อย
คุณนฤเทพ นิลสีทอง
คุณสง่า หิปะนัติ
คุณสุมาลี เรือนทองดี
คุณอนิรุจน์ เรือนทองดี
คุณวราภรณ์ แสนใจ
คุณประภาดา สมานรัตนศิริ
คุณพรญากรณ์ วงศ์อริยกรณ์
คุณประภาพันธ์ ปัญญา
คุณชัยภัทร​ ตาเกิด
คุณณัฐพล โนนุตร
คุณภูเบศ ชาวปลายนา
คุณภูกมล นวนาทเจษฎา
คุณนันท์นภัส แก้วมาตร
คุณณรงค์เดช สุขีภาพ
คุณอภิรักษ์ จีนประดิษฐ
คุณมลฤดี คาระมาตย์
คุณณัฐพงศ์ เลิศเสริมสุข
คุณจารึก ชุมพลวงศ์
คุณกันยา พันธุ์หล้า
คุณพิมพ์นิภา ขันธ์สุภา
คุณกมล ลอยเวียงคำ
คุณถนอม กันชาติ
คุณสุวิญชา ใจตรง
คุณวิชิต สุทธิโคตร
คุณนิตยา ฟ้าบัง
คุณอลัม แวอารง
คุณรอฮานี สะแม
คุณพรทิพย์ นิกรเพสย์
คุณอนุพงศ์ ภูแช่มโชติ
คุณพงษ์​พันธ์​ แก้ว​ขุน​ทด​
คุณวิภาภรณ์ ไกรสุข
คุณดวงเดือน ปัญญา
คุณบุญยิ่ง เกตุคง
คุณคคนสร อนันต์
คุณพิมพา อินทสร
คุณ ศิวกานต์ ศรีชาย
คุณนิตยา บุญ​คำ​
คุณสุการดา บุญคำ
คุณดุษิต ลอยเวียงคำ
คุณติณณาภา หล้าหิบ
คุณครรชิต กาลพันธา
คุณดวงใจ ทำเกาะ
คุณสิริชัย สุริแสง
คุณปรีชา กิตติจารุวัตร
คุณเอกรินทร์ พลอยเอี่ยม
คุณณฐกรณ์ อำนวยพร
คุณธนกฤษ วิริยะอนันต์กิจ
คุณตะวัน สาระดำ
คุณสาวิตตรี ทองน้อย
คุณอำนวย วันพูล
คุณนุชนารถ อินมานะ
คุณมุทิตา หาจันทร์
คุณสราวุธ ผูกรักษ์
คุณพิษณุศิลป์ อรุณโรจนภากร
คุณกฤษณา อันประเสริฐ
คุณผกามาศ ทองโกฏิ
คุณภัทรานิษฐ์ ภู่ชินาพันธุ์
คุณอนันต์ กาลพันธา
คุณสุริยะชัย หมั่นกิจ
คุณปัทมวดี พิมเสน
คุณบุญยิ่ง สิมมาลา
คุณ ศิริการณ์ มหาชัย
คุณดิษยารินทร์ จิรชัยจารุภัทร์
คุณศรีวรรณ จันทร์ไทย
คุณสุมาลี เขียวงาม
คุณพัชรินทร์ น้ำรัก
คุณขวัญจิรา สุปัน
คุณกนกกาญจน์ ยอดบุญยืน
คุณเอกลักษณ์ ยอดบุญยืน
คุณศิริพงศ์ กองสุวรรณ์
คุณธนากร ทรัพย์สุนทร
คุณธรรมศักดิ์ อยานนท์
คุณอนุวัติ บือราเฮง
คุณจันจิรา เพียงโงก
คุณศักดิ์ชัย ไกรสุข
คุณจุฑารัตน์ ศรีสมัย
คุณทวีวุฒิ กันธิยะ
คุณศักดิ์ชาย สาระดำ
คุณปัญญดา สุวรรณศิลปิน
คุณธิดา สกุลแก้ว
คุณมณฑิรา ประกอบศรี
คุณสุขุม สาระดำ
คุณสุนันท์ เพ็ชรพิจิตร
คุณอรรถพร จงประเสริฐวงศ์
คุณกีรติ จันทพันธ์
คุณฐิติญา ปาระบุญ
คุณลัดดา แสงแก้ว
คุณจารุวรรณ จันทร์กระจ่าง
คุณสัมพันธ์ วาสนา
คุณ สุมาลี เระเบ็นหมุด
คุณศศิชา พอกพูน
คุณนุชนาฎ จุลวงษ์
คุณเพ็ญประภา กาเตะ
คุณลักษณา นัยนิตย์
คุณสุบิน เจี้ยรักษา
คุณผกายดาว บริสุทธิ์
คุณปราณี ชูเมือง
คุณณัฐปภัสร์ ชิณวงศ์
คุณรุจิเรข สิทธิบุตร
คุณสุกัญญา ณะวรรณ์
คุณกนกพิชชา เดชทับ
คุณวิไลพร​ โพธิญาณ
คุณสุกัญญา เจริญศิริ
คุณผกามาส ฮั่วจีน
คุณเตือนใจ​ ดิเรก​สิน
คุณมณีรัตน์​ แสงสุริโย
คุณสมชาย เจนปัญญาวุฒิกุล
คุณนุชจรี สุทธิศักดิ์ศรี
คุณชาติชาย ศรีละพรม
คุณนภาพร สุขเจริญ
คุณพรพิมล สุปัน
คุณขณิษฐา เชขุนทด
คุณณัฐปภัสร์ สินเพียร
คุณธนากรณ์ ประยงค์
คุณณปภัช ไชยมงคล
คุณณฐิฌา สกลนาวิน
คุณสมยศ​ วิริยะ​ภาพ
คุณเอกชัย ชมพูพิชญกุล
คุณฉัตรชัย ดวงสีมา
คุณ​อรพรรณ​ อินท​โชติ
คุณขวัญศรี ประทีปรัตน์
คุณไพศาล ศิริสม
คุณวันเพ็ญ มั่งคั่ง
คุณกัลยวีร์ ศรีสัน
คุณธัญญรัตน์ พรศรี
คุณอังคณา เครือยิ้ม
คุณชัญญา มีจินดา
คุณนันชญา บุบผาชาติ
คุณพรชัย สร้อยศรี
คุณสุนันท์ สร้อยศรี
คุณพนิดา วงษ์ศรีแก้ว
คุณวารุณี ชวนอาจ
คุณบุษกร ศรีสุวรรณ
คุณดวงพร มาสูงเนิน
คุณนฤการ ทับทิมทอง
คุณยุภารัตน์ อุ้ยสอน
คุณจิราพร โพธิ์พล
คุณพีรพงษ์ ไทยทับ
คุณสัมฤทธิ์ ถนัดพงษ์
คุณศิริลักษณ์ สุริยะแก่นทราย
คุณนฤมล มณีวรรณ
คุณบันฑิต ประกอบชาติ
คุณศรชัย ลาจ้อย
คุณธนวรรธน์ จำปา
คุณธนกร กิตติพลธีรา
คุณลลิตา อดกลั้น
คุณสุวิทย์ ใช้บางยาง
คุณเอกอรุณ มีวรรณ
คุณดวงกมล อิ้มทับ
คุณศิลา ดีระพัฒน์
คุณพรรณพิลาศ วิปัสสา
คุณรำพึง บุญมี
คุณญัฐเดช กิตติ
คุณวงเดือน ขะจ๋อม
คุณฐิติพร โป่วพิกุล
คุณนวลอนงค์ บุญธานี
คุณวันชัย อิ่มพลับ
คุณกัญญาภัทร สายจันทคราม
คุณภานุวัฒน์ ทรัพย์เมือง
คุณอติรุจ สกลนาวิน
คุณสรธัญ พลภูมี
คุณชาญชัย ทองใบ
คุณวรวิทย์ ทองดอนกระเดื่อง
คุณปภาวรินทร์ ใจพรหม
คุณจตุรงค์ ใจพรหม
คุณจิณัฏฐ์ภัค ชนะยุทธ
คุณศิศิร์กรณ์ ชนะยุทธ
คุณณัฐพล พุทธิวงศ์
คุณพสิษฐ์ ศิริวิวัฒนากุล
คุณชยกร จิรฐาธนาภา
คุณฐิติกัลยา วาระกูล
คุณเครือวัลย์ นิยมวงษ์
คุณนที ธรรมขันธา
คุณพิทยา ฤทธิ์รักษา
คุณชานนท์ แก้ววิลัย
คุณอภิชาติ โชคเจริญ
คุณพัชรีย์ ศรีพักตร์
คุณฉลวย ครองผา
คุณเกตุสฎา ศรีมุข
คุณจันติมา อาษา
คุณสุพัฒชัย ญาตินิยม
คุณยุทธนา​ ภูมิศรีแก้ว
คุณคณิศร์ เชษฐ์จตุรภัทร
คุณโกวิท ฤทธิเทวา
คุณสิริโฉม อิ่นศิริ
คุณวิภพ เมธาวัน
คุณทัศนพงษ์ ฉวีอินทร์.
คุณเอกพล เนาซะพันธ์
คุณชาคริต บุญประกอบศักดิ์
คุณพัฒน์นรี เบญจชัยวัฒน์
คุณชนบดี บูชิตชน
คุณรุ่งนภา คุ้มเณร
คุณอรุณสวรรค์ อรุณโรจน์
คุณพัชรี ใจแก้ว
คุณคมเพชร ทองจำรัส
คุณกฤตภาส วงศ์รู้คุณ
คุณปนัดดา พลสักขวา
คุณธนพร สุขสันเทียะ
คุณจิราภรณ์ อ่อนเนียม
คุณอ้อยอาทร หงษ์อินทร์
คุณสุภาภรณ์ ชมภักดี
คุณกนกวรรณ สมาธิ
คุณจิรวัฒน์ ธันยาพสิษฐ์
คุณวิมล โป๊ะสุวรรณ
คุณโสภณ ชัยเฉลิมศักดิ์
คุณวายุ ทองผาภูมิประศม
คุณศักดิ์สิทธิ์​ ทองหมื่น
คุณศิริภัสสร กล่ำเครือ
คุณ มะลิวัลย์ ชาญสมัคร
คุณสายรุ้ง เกตุมณี
คุณนิตยา จันทร์ศรี
คุณรุจิรา จ้ายเจ๊ก
คุณนฎา คงดวง
คุณกิตติมา อั๋นดอนกลอย
คุณพัชรี พุ่มไสว
คุณวิทยา มากทอง
คุณนัฐพงษ์ ชูรัตน์
คุณพนิดา สาระดำ
คุณอรรถพล เจริญสุข
คุณนัฎฐพงษ์ ถิรายุพงศธร
คุณภัควลัญชญ์ ผูกพันธ์
คุณสิวะพร ฤทธิ์ที
คุณสายรุ้ง โอรักษ์
คุณสุชาดา สุวรรณเลิศ
คุณดาริณ ธุวพงศ์โกวิท
คุณวิฆเนศ ชุนเกาะ
คุณสุธิสา รัตนะ
คุณเบญจพล แก้วเกิด
คุณพชรมน ซาหว้า
คุณเจริญ จักขุมารัก์
คุณเปรมยุตา ศรีสุข
คุณจิดาภา วงษ์พัฒน์
คุณณิชาพัชร์ อินทโชติ
คุณปาริชาติ เสมอเชื้อ

คุณคงศักดิ์ พรหมรักษา
คุณยงยุทธ พงษ์วันนา
คุณชนินทร์ พูลเพิ่ม
คุณอาทร อินทรพาณิชย์
คุณจารุรินทร์ พหลทัพ
คุณชนะชล สายสินจน์