Menu Close

ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย

📣ประกาศสมาชิกฯทราบ
ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย(ชุดใหม่)

1)การประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาตรแห่งประเทศไทย
•แจ้งวันการจัดการเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา9.00น-15.00น ผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน GoogleFrom ***ตัวอย่าง https://forms.gle/GvNasxQziMnXwss49 )

•แจ้งสถานที่ตรวจนับคะแนน ขั้นตอนการนับคะแนน การใส่รหัสเข้าตรวจนับคะแนน โดยกรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.15น ณ.ที่ทำการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย (แห่งใหม่)
📌ตามประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/

2)การประกาศแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่ในการกำกับดูแลข้อมูล และการสมัครรับเลือกตั้ง
📌รายละเอียดตามประกาศแต่งตั้งคณะบุคคลผู้มีหน้าที่ฯ ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/

3)การประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
📌รายละเอียดตามประกาศรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/

4)การแจ้งการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
•การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง
📌อัปโหลด ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/

5)การประกาศขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง
•การรับใบสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
•การตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัคร
•การออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
📌รายละเอียดตามประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/

5)แจ้งการตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และให้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
📌รายละเอียดตามประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผ่านเว็บไซค์สมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย https://www.thai-optometry.org/