Menu Close

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

รายงานการประชุม 2565

รายงานประชุม ครั้งที่1วันที่20-1-65

รายงานประชุม ครั้งที่2วันที่24-2-65

รายงานประชุม ครั้งที่3 วันที่7-3-65(เรื่องเร่งด่วนซื้อที่ทำการ)

รายงานประชุม ครั้งที่4 วันที่ 24-3-65

รายงานประชุม ครั้งที่5 วันที่ 21-4-65

รายงานประชุม ครั้งที่6 วันที่ 7-5-65 (ด่วนเรื่องมีการแอบอ้าง ทศ.)

รายงานประชุม ครั้งที่7 วันที่ 12-5-65

รายงานประชุม ครั้งที่8 วันที่ 23-6-65

รายงานประชุม ครั้งที่9 วันที่ 21-7-65

รายงานประชุม ครั้งที่10 วันที่ 1-9-65

รายงานประชุม ครั้งที่11 วันที่ 20-9-65

รายงานประชุมสามัญประจำปี 2565